Skolegade

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Skolegade set mod Skoletorvet, ca. 1909. T.v. Skolegade 8

Skolegade hed oprindelig blot "Nygades forlængelse". Men efterhånden som der, der hvor Estrupsgade stødte til Hostrupsgade, opstod en plads omkranset af flere af Silkeborgs betydningsfulde skoler, var der god basis for at navngive pladsen ved skolebygningerne "Skoletorvet" og gaden der udgik her fra ”Skolegade”. Det skete på et kommunalbestyrelsesmøde 13. august 1896.

Den 22. februar kunne Skolegades beboere dog i et opslag i Silkeborg Avis se, at deres gade nu hed St. Blichersgade. På samme måde hed Grønnegade nu Adler Lunds Gade.

På et byrådsmøde ugen forinden, havde teknisk udvalg fremlagt et forslag - angiveligt efter ønske fra gadernes beboere – om at gaderne måtte få disse navne. Byrådet syntes, det var glimrende navne, så forslaget blev vedtaget uden den store diskussion.

Allerede til næste byrådsmøde forelå der dog et andragende fra de berørte borgere om at få de gamle navne tilbage, hvilket kom lidt bag på de fleste af byrådsmedlemmerne; de havde jo fået at vide, at det beboernes ønske.

Andragendet blev diskuteret og det viste sig, at en stor del af byrådet – deriblandt en del af teknisk udvalgs medlemmer – ganske enkelt ikke vidste, at gaderne var blevet officielt navngivet 5 år tidligere og derfor troede, at gaderne var navnløse. (Hvilket – efter denne forfatters mening – forekommer besynderligt i en by af Silkeborgs på den tid beskedne størrelse. Man griber sig i at tænke på, hvad de måske heller ikke har haft overblik over.)


Et lille flertal var dog ikke til sinds at tilbageføre beslutningen, idet man var bekymret for at ”blive til Grin i hele Menigheden” og formanden, borgmester Rosenørn anførte at man ikke sådan kunne ændre beslutning fra møde til møde, og desuden bestod gadens beboere af ”folk der flytter” så hvem kunne vide, om der ville komme et nyt gadenavn på bordet inden så længe?

De nye gadenavne stod ved magt.

Ved byrådsmødet i april var sagen på dagsordenen igen. Borgerne bag det oprindelige andragende var nu blevet suppleret med erhvervsdrivende, grundejerforeningen og mennesker fra andre dele af Silkeborg.

Tre medlemmer af teknisk udvalg – deriblandt dets formand, Høyer, var nu indstillet på at vende tilbage til de oprindelige navne. Dette gav anledning til en del kritik af teknisk udvalgs arbejde, men Høyer kunne sådan set ikke se, at denne kritik var berettiget: De vidste jo ikke, at gaderne var blevet navngivet i 1896 og desuden var de sikre på, at det var beboernes egne ønsker, de fremlagde.

Byrådsmedlem Johansen mente, at det eneste argument imod de nye navne var, at der var nogle købmænd, der nu havde et galt navn på deres poser, Kunne det hjælpe noget, skulle han gerne trykke nye navne på poserne ganske gratis.

Og stadig havde man en bekymring for, hvordan byrådet ville tage sig ud, hvis man sådan omgjorde sin egen beslutning.

Det endte dog med at man med stemmerne 6 for, 3 imod og en blank valgte at følge borgernes ønske og gå tilbage til de gamle navne.

For formand Rosenørn var værdigheden dog stadig i spil:

”Jeg forlanger Protokollen tilført følgende Separatvotum: ”Formanden kunde ikke erkjende, at der af Byraadet er begaaet nogen Fejl, og kunde derfor ikke være med til at forandre Byraadets to Gange vedtagne Beslutning.””

Markante bygninger med adresse på Skolegade:

Skolegade 2: Opført 1886 for skoleleder og bogtrykker Kristian Johansen til brug for Vinthers Seminarium og Kirkeskovs Realskole.

Skolegade 4: Opført i 1928 til beboelse og bogtrykkeri af Emil Stecher (Stechers Bogtrykkeri). 1972 overtaget af Kornmod Realskole.

Skolegade 10: Opført som skolebygning (øvelsesskole) i 1896 af seminarieforstander P.J.N. Vinther og realskolebestyrer A.H.N. Kirkeskov. Tegnet af arkitekten Frimodt Clausen, Århus. 1961 overtaget af Kornmod Realskole.

Skolegade 12: Opført i 1894 som skolebygning af seminarieforstander P.J.N. Vinther til brug for Vinthers Seminarium / Silkeborg Seminarium. Tegnet af arkitekten Frimodt Clausen, Århus. 1961 overtaget af Kornmod Realskole.

Skolegade 39: Opført i 1951-1952 for Silkeborg Sygekasse.


Beliggenhed: Skolegade er beliggende i Silkeborgs midtby.