Silkeborg Vandtårn

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

I 1901 havde C. Commichau & Co.s fabrikker vokset sig så store, at de var forsikret for 500.000 kr., men da Silkeborg ikke havde et vandværk krævede forsikringsselskabet en meget høj præmie for forsikringen.

Løsningen på dette problem blev, at fabrikant Carl H. Commichau fik arkitekt Anton Rosen til at tegne et vandtårn, som kunne opføres på selve fabrikken.

Det stod færdigt i 1902 – med murerarbejdet udført af den lokale murermester Chr. Nielsen - og beskrives således af Silkeborg Avis d. 11/11 1902:

Vand.PNG

”Taarnet er 45 Alen højt og har øverst oppe en Vandbeholder, der rummer 180 Tønder Vand og Vandforsyningen besørges af en 4-Hestes Gasmotor, der driver en svær, dobbeltvirkende Pumpe, som giver 12-18.000 Potter Vand i Timen. Fra Vandbeholderen gaar to svære og uafhængige Rør, det ene til Spinderiet, det andet til Væveriet og det tredje Rør (Trykrøret) deler sig i et underjordisk Rørnet til hele Fabrikken samt til 6 Hydrauler i det fri, saaledes at der ved Paaskruning af en Slange kan sprøjtes over alle Bygningerne samt Husene i de nærmeste Gader. Slangerne (10 i Tallet) er oprullede paa en fiks lille Vogn saa de hurtigt kan transporteres hen til Hydraulerne.”

I en skrivelse til Silkeborg byråd i august 1902 tilbød fabrikant Commichau at forsyne byens brandkorps med vand og tilligemed at lade 3 af fabrikkens ansatte stå for de praktiske forberedelser, når udrykningen lød, således at korpsets vandvogne hurtigere kunne fyldes.

Til gengæld for dette ønskede han en telefon på fabrikken, så han hurtigt kunne komme i forbindelse med brandvæsnet i tilfælde af brand og han ønskede at ”Brandkorpset er indøvet paa Fabrikken.”

”Brandkommissionen ønsker meget den Ordning tilvejebragt, der kun vil medføre ringe Udgift til nye Forskruninger til Slangerne. Der er Grund til at være hr. Commichau taknemlig for hans Tilbud.”

Og grund til tak var der allerede nytårsnat 1904. En brand var brudt ud i nogle tømmerlagre og værksteder mellem Vestergade og Søgade og kunne i sidste ende komme til at true de private huse - bl.a. Avisens og redaktør Sørensens hus. Det var hård frost og flere af byens brandkorps' slanger var frosne, men Commichau var forudseende og havde fast en medarbejder til at holde fabrikkens slanger brugbare. Takket være vand og slanger fra fabrikken og hjælp fra Aarhus brandvæsen )som ankom med toget ud på formiddagen) lykkedes det at begrænse skaderne, så hverken mennesker eller private huse led overlast.

Renoveringer og fredning

Da Jysk Trikotagefabrik (som Commichaus fabrikker i mellemtiden var kommet til at hedde) i 1986 flyttede sin produktion ud af byen, blev vandtårnet fredet og købt af Investorgruppen af 1985 Århus Aps, som 2 år senere solgte det til Silkeborg Kommune for 1 kr.

Vandtårnet blev delvis istandsat i 1984, og i 1989-90 fik det en gennemgribende renovering i samarbejde mellem Silkeborg Kommune og lokale sponsorer.

Det blev fredet i 1986.

I 2020 var det igen tid for renovering: Trækonstruktionen og taget i tårnhuset var medtaget. Så alt dårligt træværk i bindingsværk og tagkonstruktion skulle udskiftes. Derefter blev tagstenene genlagt og vinduerne malet i de oprindelige farver. Det gjaldt også murværket, som blev pudset og malet som oprindeligt. Faktisk blev tårnet hejst ned på jorden, så arbejdet kunne udføres sikkert.

Fakta

  • Også kendt under navnet "Rosens vandtårn"
  • Opførelsesår: 1902
  • Fredet: 1986
  • Højde: Ca. 15,5 m.
  • Vandbeholder: Rummede ca. 25.000 liter vand
  • Brønd: Ca. 40 meter dyb