Ladeplads

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Store Maen er området nord for åløbet. Ca. midt på kortudsnittet ses indtegnet anløbspladsen for pramme. Den grå "tunge" er jernbanesporets forlængelse. (Udsnit af matrikelkort 1870-1873/ Kort- og Matrikelstyrelsen)

Efter indstilling fra kommunalbestyrelsen gav Indenrigsministeriet 20. oktober 1857 tilladelse til, at der dels blev indrettet et lille havneanlæg (ladeplads) ved Store Maen - beliggende på vestre bred af Remstrup Å, dels nedenfor gasværket ud til Silkeborg Langsø.

Et havneanlæg ved gasværket (som indgik i den første byplan og som også omfattede en toldbod) besværliggjordes imidlertid af, at broåbningen i dæmningen over Langsøen (Viborgbroen) ikke var dimensioneret, så prammene kunne passere. Der blev derfor tilsyneladende aldrig etableret en ladeplads ved gasværket.

Derimod sørgede Havnekommssionen (der var oprettet 12. august 1862) for, at der blev indrettet et anløbssted for pramme ud til Remstrup Å på den sydøstlige af Store Maen - ovenfor nuværende Østergade/Langebro - på nærværende matrikelkort betegnet "Havneplads".

Anløbspladsen blev benyttet af de mange pramme, som bragte gods og varer til den opvoksende by. På modsatte side af åen lå papirfabrikkens lade- eller havneplads.

Anløbspladsen, der måske bare var et bolværk ved åbredden, mistede sin betydning efterhånden som al fragt til byen efter 1871 blev besørget via jernbanen. Den forfaldt, ligesom kanalen ved nuværende Åhavevej, og må endegyldigt have udtjent sin funktion ved anlæggelsen af Kammerslusen i 1920.

En pram ligger ved anløbspladsen på Store Maen, ca. 1890

Henvisninger

Ladepladsen omtales her: V. Drechsel: Silkeborg 1840-1880, s. 110. Den ses på et matrikelkort fra perioden 1870-1873, men ikke på et matrikelkort for perioden fra 1856-1873.