Kongestolen

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Kongestolen er et 82 meter højt udsigtspunkt i Sønderskov syd/sydvest for Slåensø. Den lille markante høj er beliggende ovenfor skovvejen med navnet Kongestolsvej. En lille sti fører fra søens vestende lige op til stedet, hvor der står en bænk. Mod sydøst ligger Slåensø Bjerg. Fra bænken er der en smuk udsigt over den vestlige ende af Slåensø med Sejs i baggrunden. Den fulde udsigt begrænses dog af træer på skrænten og langs søbredden.

Udsigten fra Kongestolen.

Stedet ses nævnt første gang på Mansas kort over Nørrejylland i 1846. Siden omtales det i en hel del turistvejledere, hvor Sønderskov-området beskrives. At nogle skribenter undlader at nævne udsigtspunktet skyldes nok, at besøg ved Slåensø ofte sker ad søvejen ved anløbsbroen i Borre Sø, hvorfor Kongestolen ligger lidt fjernt.

Det kan ikke afgøres med sikkerhed, hvilken konge der har lagt navn til Kongestolen. Michael Drewsens farbroder Adolph Ludvig Drewsen beretter i sin berømte dagbog fra 1850 ”Fra og om Silkeborg” (p. 69), at Kongestolen er opkaldt efter Frederik 6. eller Christian 8., som begge har været i området.

I Nordskovens nordvestligste hjørnet ligger udsigtspunktet med navnet ”Dronningestolen". Det er en almindelig antagelse, at Kongestolen og Dronningestolen refererer til samme kongepar og er navngivet på samme tidspunkt. Derfor kan det altså heller ikke helt afgøres, hvilken dronning, der lægger navn til Dronningestolen.

Står A. L. Drewsens udsagn til troende, så kan der til føjes, at Frederik 6. i 1820’erne og 1830’erne udviste stor interesse for Silkeborg-områdets muligheder – for at udnytte jernmalmforekomster og at gøre Gudenåen sejlbar. Desuden synes han at have næret interesse for reguleringen og matrikuleringen af Silkeborgskovene i forbindelse med overgangen til domæneskov (statsskov). Det vides temmelig sikkert, at han flere gange var i Silkeborg-området og også i Sønderskoven for at inspicere tilstanden sammen med sine betroede folk, bl.a. overforstmester Frederik Ferdinand von Krogh og Frands Baastrup. Under én af disse rejser fik han opkaldt Frederikshøj i Linå Vesterskov efter sig. Om dronningen var med ved blot ét af disse besøg vides ikke.

Når det gælder det andet kongepar, så vides det, at Christian 8. og dronning Caroline Amalie - efter hvem også Karoline Amalies Høj er opkaldt, samt kronprinsen, den senere Frederik 7., havde ophold på Silkeborg Hovedgård i august 1840. Kort for inden havde kongen, der beskrives som en stor naturelsker, underskrevet de endelige dokumenter, der gjorde de smukke Silkeborg-skove til domæneskove. Han har ganske givet besigtiget domænet med sine forstfolk under dette besøg.

Hvis han er mindet ved Kongestolen, så kunne en anden mulighed være, at navngivningen af har fundet sted, da kongen 29. juli meldte sin ankomst til Himmelbjerget og hjalp Steen Steensen Blicher ud af en dum knibe. Der skulle for anden gang afholdes Himmelbjergfest og Blicher havde ikke sikret sig hos ejeren Peder Nielsen, at området måtte benyttes til formålet. For at bringe sagen ud af verden bad kongen Peder Nielsen om at indfinde sig på Silkeborg Hovedgård - kongen ville egenhændigt leje Himmelbjerget. Denne begivenhed kunne måske have foranlediget, at man til kongens ære og måske direkte i overværelse af kongen selv, har ladet det smukke udsigtspunkt i Sønderskoven kalde Kongestolen. Ved samme lejlighed kan Dronningestolen også være navngivet.

Det samme kongepar var ligeledes i Silkeborg i august 1845 under en rejse fra Skanderborg til Ringkøbing for at besigtige stedet, hvor Silkeborg Papirfabrik var ved at skyde op, og hvor handelspladsen snart skulle til at anlægges.

Endelig kan det ikke udelukkes, at der er tale om et folkenavn eller sagnnavn, som er opstået i forbindelse med at lokale bønder og forvalteren på Silkeborg Slot gennem generationer ledsaget kongelige gæster ud til højdepunktet i skoven under deres ophold i Silkeborg. Hyppige gæster på slottet var Frederik 2. og Christian 4.

Selve efterledet "stol" betyder på ældre dansk noget i retning af ”ophøjet sæde” eller ”trone”. Det opstår som efterled på lignende navne i perioden 1450-1650, hvilket taler for, at Kongestolen (og Dronningestolen) er et meget gammelt stednavn. Kongestol figurerer dog ikke på Videnskabernes Selskabs kort fra 1781, men andre ældre kendte stednavne er heller ikke medtaget her, så det skal måske ikke tillægge stor betydning.

Der synes altså at være flere muligheder, når det skal forklares, hvilken konge, der har lagt navn til Kongestolen. Meget taler dog for, at navngivningen har fundet sted under Christian 8.’s og Caroline Amalies 5 dages ophold i området i 1840. Deri ligger måske også forklaringen på, at Christian 8. ikke ved navn har fået sit eget udsigtspunkt ved Silkeborg. Desuden optræder navnet på kort første gang i 1846.